wet en regelgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacy-wetgeving voor de hele Europese Unie. Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG zorgt voor betere beveiliging van persoonsgegevens. Door de verordening gaan voor heel Europa dezelfde regels gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden. Er zit een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is. Deze tijd is nodig om organisaties en toezichthouders zich goed te laten voorbereiden op de AVG. Tijdens deze 2 jaar geldt in Nederland nog steeds de Wbp.

In een privacy verklaring geven wij u informatie over hoe wij uw gegevens behandelen.

Klik op het AVG logo om de "Privacy Policy" van Logopediepraktijk C. van den Wildenberg-Benning te bekijken:

W3Schools

Aantekening: Het downloaden is niet ondersteunt in Edge version 12, IE, Safari 10 (en eerder), of Opera versie 12 (en eerder).Meldplicht datalekken

Indien er bij mijn organisatie een datalek optreedt waarbij er kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, dan ben ik verplicht een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Of ik een datalek wel of niet moet melden, hangt af van de ernst van het datalek. In bepaalde gevallen moet ik ook de betrokkenen informeren over het datalek. Dat zijn de personen van wie u gegevens verwerkt. Ook hierbij hangt het van de ernst van het datalek af of ik dit wel of niet moet doen.

Identificatieplicht

Als u medische zorg ontvangt, zoals logopedie, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen u dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.

Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt wat goede zorg is, en wat de consument kan doen als hij ontevreden is over de zorg. De Wkkgz is van toepassing op zowel grote zorginstellingen als kleine zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners. Alle logopedisten werkzaam in de zorg vallen onder de Wkkgz. In de Wkkgz is wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt, en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De wet verplicht zorgaanbieders ook om ervoor te zorgen dat incidenten veilig gemeld kunnen worden, zodat de instelling/praktijk ervan kan leren. Ook moeten alle vormen van geweld in de zorgrelatie gemeld worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt de uitgangspunten voor een zorgvuldige omgang bij het verwerken persoonsgegevens, zodat de privacy van de betrokkene is geborgd. De Wbp verstaat onder gegevensverwerking het verzamelen, registreren, delen, kopiëren, verspreiden, bewaren etc. van persoonsgegevens.
Een belangrijk uitgangspunt van de Wbp is dat iedereen het recht heeft om te weten wat er waar van hem vastligt en welke gegevens tussen wie worden uitgewisseld.
Per 1 januari 2016 geldt een meldplicht bij datalekken. Een datalek houdt in dat sprake is van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Als er sprake is van een datalek dient de verantwoordelijke, dit zal doorgaans de praktijkhouder zijn, dit onverwijld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden als de kans op nadelige gevolgen aanzienlijk is dan wel de datalek ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens. Naast het doen van melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens moet ook de betrokkene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft, dus de patiënt, onverwijld worden geïnformeerd over de datalek als dit waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling en die logopedist en cliënt samen afsluiten. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. Deze wet heeft dus ook betrekking op de relatie die de logopedist heeft met de cliënt. De wet stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen.